Vedtægter

§1 Klubbens navn

Klubbens navn er Aalborg Fotoklub.

Klubbens navn og logo må kun benyttes i forbindelse med arrangementer, godkendt af bestyrelsen.

§2 Formål

Klubbens formål er at fremme medlemmernes sans for god fotografi. Dette opnås eksempelvis ved løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik, instruktioner, samarbejde med andre klubber, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, og fotoudflugter m.m. 

§3 Medlemskab

Stk. 1: Personer med interesse for fotografi kan blive medlem af Aalborg Fotoklub. Ved optagelse som medlem accepteres samtidig klubbens regler og vedtægter.

Stk. 2: Aalborg Fotoklub er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi (SDF)

Stk. 3: Udmeldelse finder sted ved henvendelse til kassereren. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Stk. 4: Generalforsamlingen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer. 

Stk. 5: Klubbens lokaler må udenfor de i programmet fastlagte mødeaftener benyttes til aktiviteter der er i overensstemmelse med klubbens formål og virke. 

Stk. 6: Efter aktivt medlemskab i minimum seks måneder kan medlemmer for et beløb, der er fastsat af bestyrelsen, leje en nøgle til klubbens lokaler. Nøglen er personlig. Misbrug kan medføre at nøglen inddrages. Indtil nøgle til klublokalet kan erhverves, vil det være muligt for medlemmer at benytte klubbens udlånsnøgle. 

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer og kan i perioder lukke for tilgang af nye medlemmer.

§4 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling og opkræves to gange årligt.

Stk. 2: Kontingentrestance medfører, at medlemmet mister alle rettigheder og skal umiddelbart tilbagelevere eventuelt udleveret nøgle.

Stk. 3: Nye medlemmer betaler kontingent fra førstkommende kvartals start. 

Stk. 4: For unge under 25 år er kontingentet det halve af det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter.

§5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 • Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
 • Kassereren fremlægger budget for det kommende år
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år. Der vælges tre medlemmer i lige år og to medlemmer i ulige år.
 • Valg af to suppleanter (hvert år).
 • Valg af revisor (lige år)
 • Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 • Eventuelt

Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes og ved opslag offentliggøres i klublokalet og på hjemmesidens medlemsforum senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4: Ordinær generalforsamling skal indvarsles skriftligt til alle medlemmer mindst tre uger før afholdelsen via tydeligt opslag på klubbens hjemmeside. 

Stk. 5: Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning med mindre blot ét fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.

Stk. 6: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.

Stk. 7: Man er kun stemmeberettiget, hvis man ikke er i kontingentrestance og er til stede ved generalforsamlingens begyndelse. Man kan dog afgive skriftlig fuldmagt til et andet gyldigt medlem af klubben. Et medlem kan kun medbringe én fuldmagt. 

Stk. 8: Ændring af klubbens vedtægter kræver, at minimum halvdelen af klubbens stemmer er afgivet, samt at vedtagelsen sker med mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal offentliggøres i klubbens lokaler samt på hjemmesiden senest en uge efter generalforsamlingen.

§6 Klubbens ledelse

Stk. 1: Klubben ledes af en selvkonstituerende bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, billedsekretær og sekretær. Kun formanden og kassereren har i forening tegningsret til at binde klubben økonomisk. Kun formanden og kassereren kan i forening underskrive hævelser i bank/sparekasse af klubbens midler. Medlemmerne kan kun hæfte med deres indskud.

Stk. 2: Foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der 2 suppleanter, 1. suppleant og 2. suppleant. Disse indtræder i bestyrelsen hvis frafald opstår, og herefter kan en ny konstitution af bestyrelsen evt. finde sted.

Stk. 3: Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode, men dog vil en evt. indtrådt suppleant være på valg ved førstkommende generalforsamling.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Stk. 2: Medlemmerne skal indkaldes skriftlig via mail og tydeligt opslag på klubbens hjemmeside med minimum 14 dages varsel.

§8 Klubbens opløsning

Stk. 1: Klubben kan kun opløses af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, samt at 2/3 af forsamlingen stemmer herfor.

Stk. 2: Generalforsamlingen disponerer herefter over klubbens formue, og øvrige aktiver tilfalder Aalborg Kommune. Billeder tilfalder autor, om denne er medlem. Øvrige billeder tilfalder SDF og/eller lokale arkiver og museer.

Stk. 3: Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig jfr. Stk. 1 indkaldes til en ny, med samme dagsorden, senest tre uger efter. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 22. april 2014