Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling i Aalborg Fotoklub

Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19.30

I lokalerne Lilletoften 4, 9000 Aalborg

Dagsorden iflg. vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Valg af referant
• Formandens beretning til godkendelse
• Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
• Kassereren fremlægger budget for det kommende år
• Fastsættelse af kontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år.)
     Kurt Barkmann er på valg, ønsker dog ikke genvalg
     Leif Alveen er på valg, genopstiller som billedsekretær
• Valg af suppleanter (Hvert år)
• Valg af revisor
     Foreslået er: Morten Bak
• Valg af revisorsuppleant
• Evt

Der gøres opmærksom på at evt. forslag til generalforsamlingen SKAL være formanden ihænde senest 14 dg. før generalforsamlingen.
Forslag vil blive offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen på hjemmesiden medlemsforum samt pr. mail.

Date

31 jan 2023
Expired!

Time

19:30 - 22:00