Husorden

Nedenstående husorden er gældende for Aalborg Fotoklub og dennes lokaler på Lilletoften 4, 9000 Aalborg.

Husordenen er gældende fra 13. maj 2014.

1. Klubbens lokaler og udstyr må udelukkende anvendes til fotomæssige formål, som angivet i klubbens formålsparagraf.

2. Klubbens lokaler og materiel må ikke anvendes i kommercielt øjemed.

3. Ved alle arrangementer skal der altid være mindst et af klubbens medlemmer til stede. Dette gælder under hele arrangementet.

4. Lokalerne må ikke udlejes mod betaling, ej heller til medlemmer. Det er heller ikke tilladt at opkræve entre for deltagelse i arrangementer.

5. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubbens lokaler.

6. Det påhviler medlemmerne og brugere af lokalerne at efterlade disse i rengjort og ryddelig stand efter brug. Affaldsspande må ikke efterlades med letfordærvelige madrester og lignende.

7. Ressourcer som el, vand og varme skal bruges med omtanke. Det vil sige, at alle er ansvarlige for at radiatorer skrues ned, apparater slukkes og så videre efter brug.

8. Anvendelse af klubbens lokaler til andet end ordinære klubaftener skal meddeles til og godkendes af klubbens bestyrelse inden afholdelse.

9. Klubbens almene arrangementer har til enhver tid fortrinsret frem for medlemsarrangementer.

10. Klubbens lokaler må ikke anvendes til opbevaring af private ejendele. Dette gælder ikke billeder, som afleveres eller returneres fra diverse konkurrencer og udstillinger.

11. Parkering skal foretages under hensyntagen til naboer og bygningernes andre foreninger.

12. Medlemmer,der har betalt kontingent mindst to gange kan, mod et depositum, erhverve en nøgle til lokalerne. Nøglen er strengt personlig.

13. I tilfælde af misbrug, kan nøglen kræves tilbageleveret.

14. Klubbens udstyr må, som hovedregel, ikke hjemlånes eller fjernes fra klubben. Bestyrelsen kan give dispensation herfor.

15.Forbrug af kaffe, sodavand, øl og kage skal afregnes samme dag.

16. På klubaftener henstilles til at adgang efter 19:30 kun foregår via bagindgangen og ikke via gårdspladsen.

17. Der må ikke overnattes i klubbens lokaler.

18.Sidste medlem lukker og slukker samt kontrollerer, at radiatorer er skruet ned og at alt unødvendigt materiel er slukket.

19. Nærværende husorden er gældende for alle medlemmer og eventuelle gæster. Overtrædelse af disse kan medføre sanktioner jvf. klubbens vedtægter.

20.Gældende husorden skal til enhver tid være ophængt på klubbens opslagstavle.

21.Væsentlige ændringer til klubbens husorden skal meddeles via email.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12-04-14. Tilrettet 27-10-2020