Generalforsamling 2024

Ordinær Generalforsamling  2024 i Aalborg Fotoklub

Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 19.00 – med smørebrød! — og det var allerede kl. 19.00

I lokalerne Lilletoften 4, 9000 Aalborg

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.Valg af dirigent
2. Valg af referant
3. Formandens beretning til godkendelse
4. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
5. Kassereren fremlægger budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
    ––– se forslagene nedenfor
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år.)
     Bestyrelsesmedlemmer på valg er kasserer Lone Hedegaard Bredahl, Kurt Barkmann og næstformand Flemming Junker – kun Flemming genopstiller
9. Valg af suppleanter (Hvert år)
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Evt

Der gøres opmærksom på at evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dg. før generalforsamlingen.
Forslag vil blive offentliggjort senest 1 uge før generalforsamlingen på hjemmesiden medlemsforum samt pr. mail.

Generalforsamlingen indledes kl. 19.00 (ikke 19.30) med en bid smørrebrød til de deltagende, tilmeldte medlemmer. Så venligst tilmeld dig senest fredag d. 8. marts via e-mail til formand@aalborgfotoklub.dk eller ved at registrere din deltagelse ved begivenheden oprettet på klubbens Facebook-side.

/Bestyrelsen

Ad 7. Behandling af indkomne forslag: 

Forslag 1: Ved de kvartårlige konkurrencer angives på hvert foto hvilken karakter som er blevet tildelt af dommeren, når de lægges op på hjemmesiden. 

Forslag 2: Vi har Mågen som bevis på årets klubmester, men der er ingen tvang for at deltage i alle 3 grupper: Digital – Print – Tema, så man burde vel udnævne en mester i hver af de 3 grupper. 

Forslag 3: Med henblik på af få flere, gerne yngre, medlemmer kunne man måske tilbyde fx studerende 1. års medlemskab til ½ pris.

Forslag 4: Hvor mange medlemmer skal vi være inden der kan ansøges om større lokaler?

Forslag 5: Alle materialer, som er fremvist på klubaften, eller indsendt til konkurrencer bliver gjort tilgængelig for klubbens medlemmer via “Netværket” efter dato for fremvisning.

Forslag 6: At fremrykke klubaften med 1/2 time. Så de starter kl. 19.00.

Forslag 7: Nedsættelse af udvalg: Bestyrelsen vil gerne involvere medlemmerne mere i planlægning og gennemførelse af klubaktiviteter. Derfor indstilles der til nedsættelse af udvalg – fx. for udstillinger, udflugter, sommerafslutning, julefrokost mv.

Ovenstående forslag ventes motiveret af forslagsstillerne: Tina Hollner (forslag 1-4), Anne og Jens Ole Taisbak (forslag 5), Mogens Rokkedal (forslag 6) og bestyrelsen (forslag 7).

Date

12 mar 2024
Expired!

Time

19:00 - 22:00